Bescherming van persoonsgegevens

De CIB-Liga vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd, bv. bij inschrijving op het forum of een elektronische nieuwsbrief .

In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De CIB-Liga vzw geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de webmaster van de site. Klik voor verdere informatie op “webmaster”.
  • De CIB-Liga vzw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Het ledenbestand van de CIB-Liga vzw is vrijgesteld (art. 56 KB) van aangifte bij de privacy-commissie gezien:

  • de verwerking ervan gebeurt in het kader van de gewone activiteiten van de vereniging; die activiteiten vallen af te leiden uit de doelstellingen van de Liga zoals ze in de statuten omschreven staan.
  • ze uitsluitend betrekking heeft op persoonsgegevens van eigen leden, personen met wie de verantwoordelijke regelmatige contacten onderhoudt en begunstigers;
  • de gegevens niet langer bewaard worden dan nodig voor de administratie van de leden, contactpersonen en begunstigden;
  • de registratie niet gebeurt op grond van gegevens verkregen van derden;
  • de gegevens enkel aan derden worden meegedeeld in het kader van de toepassing van een wet of verordening.

De site kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

[lastupdated]