De Huisapotheker

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) voert het concept van “huisapotheker” in, naar analogie met de huisarts. Omdat de huisapotheker een totaalbeeld heeft van de patiënt, kan hij zijn advies beter afstemmen op de individuele noden van die patiënt, zegt de minister. De huisapotheker komt er in de eerste plaats voor mensen met chronische aandoeningen. De minister mikt ook op een meer evenwichtige spreiding van de apotheken.

Het concept van huisapotheker staat in een meerjarenkader die De Block woensdag samen met apothekersorganisaties ondertekende. Via dat pact wordt apotheker versterkt in zijn rol als zorgverlener in de eerste lijn. Apothekers zullen extra aandacht besteden aan de medicatiebegeleiding van patiënten, gezondheidsvoorlichting en -preventie, de samenwerking met de huisarts en andere betrokken zorgverleners en aan het bevorderen van de therapietrouw.

“Vandaag zijn veel apothekers in de praktijk al een soort ‘huisapotheker’, zeker voor hun chronische patiënten. Door deze term officieel te introduceren, benadrukken we die rol. Zo onderstrepen we dat het over een langdurig engagement gaat met een duurzame therapeutische relatie tussen apotheker en patiënt”, zegt minister De Block. In eerste instantie komt de huisapotheker er voor ambulante chronisch zieke patiënten en voor patiënten met diabetes type 2 in een voortraject diabeteszorg.

Het meerjarenkader mikt ook op een betere spreiding van de apotheken over het grondgebied. Op dit moment telt ons land erg veel apotheken, die bovendien niet evenwichtig gespreid zijn. In de steden is er sprake van overconcentratie terwijl sommige landelijke gebieden kampen met een tekort.

Bron: GVA 15 maart 2017

Vanaf 1 oktober kan je je huisapotheker kiezen

Het concept van huisapotheker

De huisapotheker is de officina-apotheker die door chronische patiënten vrij wordt gekozen voor de begeleiding en de opvolging van het gebruik van hun geneesmiddelen. De huisapotheker verbindt er zich ten aanzien van zijn patiënt en het zorgteam toe om de therapeutische intentie van de arts waar te maken in het kader van de geneesmiddelenbehandeling in de ambulante zorg. Hij verstrekt informatie over de actieve medicatie in de vorm van een duidelijk, volledig en geüpdatet medicatieschema dat hij overmaakt aan de patiënt. Zodra dit technisch mogelijk is, kan het medicatieschema toegankelijk worden gemaakt voor de zorgverstrekkers die een therapeutische band met de patiënt hebben via de meest beveiligde kanalen; dit kan slechts gebeuren nadat de patiënt zijn informed consent heeft gegeven.

Zo nodig kan de huisapotheker een begeleidingsgesprek voor het goede gebruik van de medicatie voorstellen om de therapietrouw te bevorderen of gericht op een specifieke pathologie.

Beoogde doelgroep

De verstrekking “huisapotheker” wordt slechts terugbetaald in de voor het publiek toegankelijke officina en voor ambulante patiënten – met uitzondering van patiënten bewoners van rust- en verzorgingstehuizen – die behoren tot de volgende doelgroep:

Elke patiënt voor wie in dezelfde apotheek over een periode van een jaar wordt vastgesteld dat hij/zij 5 verschillende terugbetaalde geneesmiddelen inneemt (niveau ATC-5), waarvan minstens 1 chronisch geneesmiddel (‘chronisch’ = minstens  160 DDD afgeleverd tijdens de 12 voorgaande maanden).  

In deze doelgroep zijn de prioritaire patiënten voor deze functie:

 • patiënten met het statuut van “chronisch zieke” met een GMD;
 • patiënten opgenomen in een voortraject diabetes die genieten van een educatie gegeven door de apotheker;
 • patiënten met polymedicatie (5 chronische geneesmiddelen of meer over een periode van een jaar);
 • patiënten die een specifieke behoefte hebben of uitdrukken voor een opvolging van farmaceutische zorg in functie van bijzondere pathologieën of fysiologische toestanden, van (potentiële) iatrogene risico’s, van (vermoede) niet-naleving van de geneesmiddelenbehandeling of van een behoefte van specifieke begeleiding voor sociale redenen.

De verstrekking “huisapotheker” is geen eenmalige verstrekking, maar wel een continue opvolging van de patiënt.

Meerwaarde voor de voorschrijvende arts

 • De identificatie van de huisapotheker versterkt het partnership van de eerste lijn met de huisarts.
 • De apotheker verstrekt eerst een volledig medicatieschema aan de patiënt en vervolgens, zodra dit technisch mogelijk is, aan de andere zorgverstrekkers die contact hebben met de patiënt; dit medicatieschema omvat ook:
  • de geneesmiddelen voorgeschreven door alle voorschrijvers;
  • de zelfmedicatie.
  • Het medicatieschema dat aan de patiënt wordt overgemaakt, wordt opgemaakt op basis van de therapeutische intentie van de arts (voorgeschreven posologie) in het kader van de werkelijk afgeleverde geneesmiddelen na de basis farmaceutische zorg.
  • De arts kan op deze basis tijd winnen die hij aan de patiënt kan besteden.
  • De opvolging door de huisapotheker laat toe de patiënt te sensibiliseren voor het belang van de medische opvolging.
  • Het medicatieschema en de farmaceutische opvolging ondersteunen de patiënt op het vlak van de therapietrouw.

Hoe werkt het voor jou?

 • Je kan je eigen huisapotheker kiezen mits je apotheker aangesloten is op het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD). Meer info over het GFD in dit filmpje…
 • Je behoort tot de doelgroep en tekent een overeenkomst met je huisapotheker.
 • Je hebt je geïnformeerde toestemming gegeven om je gezondheidsgegevens te delen (eHealth Consent).

Wat mag je van je huisapotheker verwachten

 • Je huisapotheker engageert zich om een volledig en actueel medicatieschema af te leveren bij de ondertekening van de overeenkomst en bij iedere wijziging van de behandeling.
 • Je huisapotheker registreert systematisch alle afgeleverde geneesmiddelen en gezondheidsproducten in het lokaal farmaceutisch dossier van de patiënt.

Overeenkomst tussen patiënt en huisapotheker

De keuze van een huisapotheker wordt vastgelegd in een overeenkomst die de patiënt eenmalig moet ondertekenen. Die overeenkomst kan stilzwijgend en levenslang verlengd worden op basis van die ene handtekening en geldt ook als toestemming voor voortgezette farmaceutische zorg, en ook als geïnformeerde toestemming voor het delen van zijn gezondheidsgegevens (eHealth Consent).

eHealth Consent

Je kunt je toestemming (eHealth Consent) geven op de volgende manieren:

 • Via het portaal van het eHealth platform met behulp van je eID (https://www.ehealth.fgov.be/idp/Authn/Profile). Nog niet iedereen is in staat zijn toestemming effectief zelf te registreren.  Je hebt namelijk een eID kaart en eID-kaartlezer nodig.
 • Vraag je apotheker om je toestemming voor jou te registreren.

Extra online informatie