randomisatie

Randomisatie is een methode voor indelen of selecteren zonder gebruikmaking van een systeem. Het is zuiver willekeurig (bepaald door het toeval). In klinische onderzoeken worden deelnemers gewoonlijk willekeurig in verschillende armen van het onderzoek ingedeeld (bijvoorbeeld voor toediening van het onderzoeksmiddel of voor placebo). Dit is een bepalend onderdeel van het gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek (‘randomised controlled trial’, RCT). Randomisatie in klinische onderzoeken houdt in dat elke deelnemer een gelijke kans heeft in een van de armen van het onderzoek te worden ingedeeld. Het is een belangrijke methode om het risico van vertekening (bias) in de uitkomsten van het onderzoek te verlagen.

randomisatie (Wikipedia)

Aselect is een term uit de wiskunde, meer specifiek de statistiek, met de betekenis: 'volkomen bepaald door het toeval'. Het houdt in dat bij trekking van een element uit een populatie (zoals een verzameling getallen of personen), ieder element in die verzameling evenveel kans maakt te worden getrokken. De uitkomst van een aselecte trekking is daardoor onvoorspelbaar, niet reproduceerbaar en in een lange reeks van trekkingen bestaat geen regelmaat of patroon, en komt elk mogelijk element uit de populatie ongeveer even vaak voor.

Nederlandstalige synoniemen voor aselect zijn: random, lukraak, willekeurig, blindelings. Random is een leenwoord uit het Engels in de Woordenlijst Nederlandse Taal (in boekvorm: het Groene Boekje).