Privacy verklaring Liga voor Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten (CIB-Liga vzw)

Vanzelfsprekend respecteert de CIB-Liga vzw de privacywetgeving ter zake.
Wat dit concreet wilt zeggen, vind je hieronder terug.

Hoe verzamelt de CIB-Liga persoonlijke gegevens?

 • De CIB-Liga verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt de CIB-Liga?

 • De CIB-Liga verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door jouw aangevraagde dienst.
 • Afhankelijk van uw verhouding met de CIB-Liga verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Voor onderstaande acties moeten verplicht volgende gegevens ingevuld worden:
  • Voor het aanmaken van een account op de website:
   Naam/voornaam/straat/nummer/land/postcode/gemeente/e-mail/paswoord (het paswoord is versleuteld in de admin van de website)
  • Voor het inschrijven van een evenement:
   Naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
  • Voor het bestellen van een publicatie:
   Naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
  • Voor het overmaken van een gift online:
   Bedrag/naam/voornaam/geslacht/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
  • Voor het abonneren op een algemene of thematische e-news:
   E-mailadres

Wanneer en waarom verwerkt de CIB-Liga persoonlijke gegevens?

 • De CIB-Liga verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten:
 • Bij het aanmaken van een account op de website geniet u het voordeel van een prefilling indien u later op een andere dienst van CIB-Liga beroep doet
 • De CIB-Liga verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
  • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
  • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen of uw bankrekeningnummer om financiële steun uit te keren);
  • of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren);
  • of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiële steun ontvingen).

Hoe behandelt de CIB-Liga persoonlijke gegevens?

 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv. gezondheidsinformatie of bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door jouw gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):
  • Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden
 • Wij delen jouw persoonsgegevens met dienstverleners van de CIB-Liga voor zover als nodig voor de uitvoering van de dienstverlening.
 • Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder jouw toestemming

Hoe lang bewaart de CIB-Liga persoonlijke gegevens?

 • De CIB-Liga verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld:
  • Voor inschrijving van evenementen: enkel voor opvolging van het evenement zelf (en nasturen publicatie over het evenement), gedurende 2 jaar
  • Voor giften online: gedurende 1 jaar (tot het bezorgen van het fiscaal attest)
  • Voor het bestellen van publicaties: gedurende 1 jaar
 • De CIB-Liga kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. ontvangen steun over de jaren heen). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.

Bewaart de CIB-Liga mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 • Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.
 • Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
 • Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot jouw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot jouw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren
 • Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk zouden gaan delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van jouw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer.

Cookie-beleid

 • De CIB-Liga gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je vindt een nota over ons cookie-beleid op onze website.

Nog vragen of bedenkingen?

Laatste update 21/10/2018

Bescherming van persoonsgegevens

De CIB-Liga vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd, bv. bij inschrijving op het forum of een elektronische nieuwsbrief .

In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De CIB-Liga vzw geeft u daarbij de volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de webmaster van de site. Klik voor verdere informatie op “webmaster”.
 • De CIB-Liga vzw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Het ledenbestand van de CIB-Liga vzw is vrijgesteld (art. 56 KB) van aangifte bij de privacy-commissie gezien:

 • de verwerking ervan gebeurt in het kader van de gewone activiteiten van de vereniging; die activiteiten vallen af te leiden uit de doelstellingen van de Liga zoals ze in de statuten omschreven staan.
 • ze uitsluitend betrekking heeft op persoonsgegevens van eigen leden, personen met wie de verantwoordelijke regelmatige contacten onderhoudt en begunstigers;
 • de gegevens niet langer bewaard worden dan nodig voor de administratie van de leden, contactpersonen en begunstigden;
 • de registratie niet gebeurt op grond van gegevens verkregen van derden;
 • de gegevens enkel aan derden worden meegedeeld in het kader van de toepassing van een wet of verordening.

De site kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

[lastupdated]