Wie zijn wij?

Naam: CIB-Liga vzw (“wij/we”, “onze/ons”)

Zetel: Rolweg 97 8000 Brugge (België)

Ondernemingsnummer: 0422.618.112

Website: https://www.cibliga.be.be/ (de “Website”)

Contactgegevens van onze contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming: gdpr@cibliga.be

Wie zijn de betrokkenen?

Wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot:

 • personen met een de vertegenwoordigers van onze leden;
 • de vertegenwoordigers van onze leveranciers;
 • bezoekers van onze Website;
 • andere betrokken personen (de “betrokkenen“, “u“, “uw/uwe“).

Dit Privacybeleid (het “Privacybeleid”) is van toepassing op elke verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Inhoud

Wat is onze plicht met betrekking tot gegevensbescherming?

Wij verbinden ons ertoe om onze uiterste inspanningen te doen om onze gegevensverwerkingsactiviteiten in overeenstemming te brengen met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) (“AVG”) en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen (de “Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming”).

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Als persoon met een zeldzame ziekte, verwerken wij:

 • bepaalde persoonsgegevens over uw gezondheid (exclusief enige specifiek toestemmingsformulier verkrijgen, bepaalde persoonsgegevens over uw gezondheid om uw getuigenis over uw zeldzame ziekte samen te stellen en te verdelen;
 • indien van toepassing, uw persoonlijke identificatiegegevens en contactgegevens voor onze communicatiedoeleinden.

Als vertegenwoordiger van onze leden, verwerken wij:

 • uw persoonlijke identificatiegegevens, uw professionele identificatiegegevens en uw contactgegevens voor de activering, het beheer en het onderhoud van het lidmaatschap van uw organisatie;
 • indien van toepassing, uw persoonlijke identificatiegegevens, professionele identificatiegegevens en contactgegevens voor onze communicatiedoeleinden.

Als u de vertegenwoordiger bent van één van onze leveranciers, verwerken wij uw persoonlijke identificatiegegevens, professionele identificatiegegevens en contactgegevens voor het beheer van onze commerciële relatie met onze leveranciers.

Als u onze Website bezoekt, verwerken wij wellicht uw elektronische identificatiegegevens in geaggregeerde vorm om de potentieel geschil met een betrokkene;

 • elke wettelijke of reglementaire verplichting om persoonsgegevens te bewaren of te wissen (bv. een bewaarplicht opgelegd door boekhoudkundige of fiscale wetgeving).
 • Wat zijn uw rechten?

  Onder voorbehoud van de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming beschikt u over het recht op informatie, het recht van inzage tot en rectificatie van uw persoonsgegevens en het van gegevenswissing, het recht van bezwaar tegen en van beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om uw toestemming in te trekken.

  Hieronder vindt u een tabel die elk van uw rechten in meer detail beschrijft:

  Recht

  Beschrijving

  Recht om toestemming in te trekken

  Indien u aan ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

  Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

  Recht op beperking

  U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking te verkrijgen (bv. wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor onze gewoonlijke verwerkingen, maar deze nog steeds nodig zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering).

  Recht van bezwaar tegen

  U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij deze gegevens verwerken voor

  Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

  U hebt recht op de verwijdering van uw persoonsgegevens. Het recht op gegevenswissing (of het “recht op vergetelheid”) is echter niet absoluut en is onderworpen aan bijzondere voorwaarden. Wij kunnen uw persoonsgegevens bewaren voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder wanneer de verwerking ervan noodzakelijk blijft om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

  Recht van rectificatie

  U hebt het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist blijken te zijn. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te vervolledigen indien deze onvolledig zijn.

  Recht van inzage

  U hebt het recht om bevestiging te krijgen dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit wel het geval is, toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens. U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen, tenzij de uitoefening van dit recht inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen.

  Recht tot informatie

  U hebt het recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en de uitoefening van uw rechten. Deze informatie is opgenomen in het Privacybeleid. Indien deze informatie niet duidelijk genoeg is, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen (via onze contactgegevens vermeld in het Privacybeleid).

  Gelieve verzoeken met betrekking tot uw rechten als betrokkene door te sturen naar onze contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming wiens contactgegevens zijn opgenomen in het Privacybeleid. Wij zullen trachten aan uw verzoek te voldoen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is en altijd binnen de tijdperken die conform de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming zijn vastgesteld. Gelieve er rekening mee te houden dat we mogelijks persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden moeten bewaren, zoals vereist of toegestaan door de wet. Gelieve er ook rekening mee te houden dat, indien wij twijfels hebben over uw identiteit, we u mogen vragen voor een identiteitsbewijs teneinde ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

  Welk niveau van veiligheid bieden wij?

  Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens.

  We volgen de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet per ongeluk of onrechtmatig worden vernietigd, verloren, gewijzigd, op ongeoorloofde wijze openbaar gemaakt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk worden gemaakt.

  Hebt u vragen of klachten?

  Als u vragen of klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, gelieve ze door te sturen naar onze contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming wiens contactgegevens zijn opgenomen in het Privacybeleid.

  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor België kan worden gecontacteerd op: Gegevensbeschermingsautoriteit, 35 Drukpersstraat, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be.

  Iets anders?

  Wij behouden ons het recht voor om het Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. We zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen die wij aanbrengen to het Privacybeleid.

  In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling van het Privacybeleid en een bepaling van een ander beleid of document met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zal de bepaling van het Privacybeleid prevaleren.