T-toets

Een t-toets is een statistische toets waarmee kan worden vergeleken of de gemiddelde waarden van twee gegevensgroepen significant van elkaar verschillen. Het wordt gebruikt als maatstaf voor het verschil tussen de gemiddelden van de groepen, in verhouding tot de spreiding van gegevens binnen elke groep. De t-toets helpt vast te stellen of een verschil in gemiddelde waarden tussen twee groepen het gevolg is van toeval in een steekproefselectie.

T-toets (Wikipedia)

Een t-toets is een parametrische statistische toets die onder andere gebruikt kan worden om na te gaan of het (populatie)gemiddelde van een normaal verdeelde grootheid afwijkt van een bepaalde waarde, dan wel of er een verschil is tussen de gemiddelden van twee groepen in de populatie. Met behulp van een t-toets kan men dan een overschrijdingskans of een betrouwbaarheidsinterval bepalen.