Disclaimer

Doelstellingen

CIB-Liga vzw en de website cibliga.be is bedoeld om informatie te ontsluiten met betrekking tot chronische inflammatoire bindweefseleziekten enerzijds en anderzijds het contact tussen lotgenoten  te bevorderen.

Informatie geen vervanging voor medische zorg

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).

Inhoud

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:

 • het advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

  Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen worden bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

  ‘Zelfzorginformatie’ is geen persoonlijk advies

  In een aantal gevallen bevat de informatie ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt.

  De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen voorkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.

  Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) preparaten, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze website zoekt.

  Medische vragen

  Omdat CIB-Liga vzw  in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden geen e-mails van bezoekers beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.

  Handelsmerken

  Deze website bevat logo’s, merktekens en andere handels- en dienstenmerken (gezamenlijk te noemen de "merken") welke eigendom zijn van of onder licentie zijn verstrekt aan CIB-Liga vzw of licentiegevers of content-leveranciers daarvan. Al dergelijke merken zijn eigendom van de respectieve eigenaren daarvan. De inhoud van deze website kan nimmer worden uitgelegd als bij implicatie, door uisluiting of anderszins verlenen van een licentie of gebruiksrecht op een op deze Website getoond merk zonder schriftelijke toestemming van CIB-Liga vzw of een dergelijke derde die een op deze website getoond merk in eigendom houdt. CIB-Liga vzw behoudt alle niet uitdrukkelijk verleende rechten op de website en de inhoud daarvan. Deze website en alle content daarop, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, modellen, grafische voorstellingen, interfaces en codes en de keuze en opstelling daarvan zijn beschermd als compilatie krachtens het auteursrecht van België en van andere landen.

  Links naar websites van derden

  Om het gebruikers gemakkelijk te maken kan deze website links bevatten naar andere websites die eigendom zijn en worden beheerd door derden en niet door CIB-Liga vzw worden onderhouden. Zelfs indien dergelijke derden met CIB-Liga vzw zijn verbonden heeft CIB-Liga vzw geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites, die elk hun eigen reglementen inzake privacy en gegevensverzameling hebben en van CIB-Liga vzw onafhankelijke wettelijke reglementen hanteren. CIB-Liga vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites en onthoudt zich van elke verklaring omtrent de inhoud of juistheid van materiaal op dergelijke sites. Het bekijken van dergelijke websites van derden geschiedt volledig voor uw eigen risico.

  Aansprakelijkheid

  Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op cibliga.be door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het Financiering en redactioneel beleid

  De inkomsten van de CIB-Liga vzw zijn giften door symphatiserende bedrijven, lidgeld, subsidies Vlaamse Gemeenschap, verkoop van boeken.

  Sponsors oefenen geen enkele invloed uit op het beleid van de CIB-Liga vzw, de redactie van website en leden van de Raad van Bestuur.

Feedback

Wij staan open voor commentaar, vragen of klachten die u heeft over ons advertentiebeleid. Neem hiervoor contact met ons op.